Archív
Akcie v obci
Február 2021
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Uznesenia zo dňa 10. júna 2010

Uznesenie č. 17/2010

OZ súhlasí s prevádzkovaním motokrosovej trate pre R&S Computer s.r.o., Sekule č. 572 na pozemku parc. č. 8885/4 v obci a k.ú. Moravský Sv. Ján, lokalita Ciglád za podmienky:
-treba dodržiavať zákon o ochrane životného prostredia
-zamedziť úniku ropných látok do zemi
-doložiť k žiadosti LV na uvedený pozemok
-v prípade využívania susedných pozemkov doložiť nájomnú zmluvu
-predložiť na OZ plán činnosti.
Uznesenie blo jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 18/2010

Žiadosti  Martina Bučka, bytom Moravský Sv. Ján č. 321 a Zuzany Ovečkovej, bytom Moravský Sv. Ján č. 184 o pridelenie obecného bytu budú zaradené do zoznamu žiadateľov.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 19/2010

Žiadosť Marcela Kopiara, bytom Moravský Sv. Ján č. 81 o pridelenie stavebného pozemku bude zaradená do poradovníka žiadateľov.

Uznesenie č. 20/2010

OZ súhasí s odpredajom pozemku v prospech manželov Dušan Kopiar a manželka Jitka Kopiarová, bytom Moravský Sv. Ján č. 81, ktorý v minulosti manželia využívali, ale nemali ho majetkoprávne vysporiadaný. Ide o parc. č. 883/60 o výmere 74 m2, parc. č. 883/87 o výmere 148 m2 a prac. č. 883/5 o výmere 15 m2. Cenu OZ stanovilo na 1.-€/m2. Zároveň schválilo, že náklady spojené so spísaním KZ a návrhom na vklad do katastra bude hradiť kupujúci. Starostu obce Ing. Vladimíra Škrabáka OZ poverilo podpisom KZ.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 21/2010

OZ neschválilo odpredaj časti obecného pozemku v prospech manželov Mgr. Maroša Blaškoviča a manželky RNDr. Mariky Blaškovičovej, bytom Moravský Sv. Ján č. 427 - parcela č. 639/1 v obci a k.ú. Moravský Sv. Ján o výmere 110m².

Uznesenie č. 22/2010

OZ súhlasí s odpredajom časti obecného pozemku v prospech Stanislava Krajčíra, bytom Moravský Sv. Ján č. 661. Jedná sa o časť prac. č. 890/1 v obci a k.ú. Moravský Sv. Ján o výmere cca 35 m2. Presná výbera pozemku bude určená po geometrickom zameraní pozemku. Cenu pozemku OZ stanovilo na 10.-€/m². Náklady spojené so sprísaným KZ, geometrickým zameraním pozemku a návrhom na vklad do katastra bude hradiť kupujúci. OZ ďalej poverilo starostu obce Ing. Vladimíra Škrabáka podpisom KZ.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenieč. 23/2010

OZ súhlasí s prenájmom pozemku v obci a k.ú. Moravský Sv. Ján v prospech manželov: Radovan Hajdin, bytom Sch. Trnavského 18, Bratislava a manželka Jana Hajdinová, bytom Lenárdova 12, Bratislava, obaja prechodne bytom Moravský Sv. Ján č. 879. Jedná sa o pozemok parc. č. 4045 vedený ako trvalé trávnaté porasty zapísaný na LV č. 4250 o rozmeroch 25×20m. Doba nájmu je na dobu určitú a to na obdobie 4 rokov od nadobudnutia platnosti a účinnosti nájomnej zmluvy. Ročné nájomné sa stanovuje na 100.-€. Ostatné dohodnuté podmienky budú zahrnuté v nájomnej zmluve.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 24/2010

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s preplatením faktúry za opravu plynového kotla. V budúcnosti budí nájomníci každú opravu, ktorá presahuje sumu uvedenú v nájomnej zmluve nahlásiť na Obecný prad. Az po vzájomnej dohode s Obecným úradom sa môže zavolať servisná služba.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 25/2010

OZ súhlasí s predĺžením nájmu na priestory v suteréne KD pre Zuzanu Čermákovú, bytom Moravský Sv. Ján č. 832 na 3 roky, t.j. do 30.9.2013 za účelom prevádzkovania kultúrneho centra my caffé. Ostatné podmienky prenájmu budú zahrnuté v nájomnej zmluve.
Uznesenie bolo schválené, 1 poslanec sa hlasovania zdržal.

Uznesenie č. 26/2010

OZ súhlasí s prenájmom časti suterénu KD v priestoroch kultúrneho centra - my caffé o rozmeroch 28 m² na prevádzkovanie kancelárie poskytujúcej služby v oblasti výpočtovej techniky a priemyselnej automatizácie s účinnosťou od 1.7.2010. Nájom sa stanovuje sumou 900.-€/rok, t.j. 75€/mesiac. Ostatné podmienky prenájmu budú zahrnuté v nájomnej zmluve.
Uznesenie bolo schválené, 1 poslanec sa hlasovania zdržal.

Uznesenie č. 27/2010

OZ súhlasí s prevádzkovaním letného kina pred kultúrnym domom a so zapožičaním obecného projektoru na prevádzkovanie letnéh kina v mesiaci júl a august pre Matej Hajdina, bytom Moravský Sv. Ján č. 596. Za 1 premietnutie uhradí obci 10.-€.
Uznesenie bolo schválené, 1 poslanec sa hlasovania zdržal.

Uznesenie č. 28/2010

OZ súhlasí s umiestnením anténnej jednodnotky na postavenom stožiali na streche 15 b.j. súp.č. 794 Moravský Sv. Ján pre spoločnosť R&S Computer, s.r.o., Sekule č. 572 za účelom súvisiacim s fungovaním verejnej telekomunikačnej siete. Cena za prenájom sa stanovuje vo výške 20.-€/rok. Ostatné podmienky prenájmu sú obsiahnuté v nájomnej zmluve.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Leave a Reply

Z fotogalérie
mikulas-2009-039.jpg grmisch-19.jpg hasiči RODINA tc-hohenhau07-19.jpg tc-hohenhau07-5.jpg