Archív
Akcie v obci
Február 2021
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Uznesenia zo dňa 28. júna 2010

Uznesenie č. 29/2010

Poslanci OZ schvaľujú záverečný účet obce Moravský Sv. Ján za rok 2009 bez výhrad.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie  č. 30/2010

Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Sv. Jáne schvaľuje:

a)      Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Moravský Sv. Ján”, ktorý je realizovaný obcou Moravský Sv. Ján

b)      Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 31/2010

OZ súhlasí s umiestnením dopravnej značky zákaz vjazdu traktorov na ulici za križovatkou z hlavnej cesty na ulicu pri súp. č. 699 - Krewniak Ivan, smerom do poľa a opačne, pri vjazde z poľa osadiť značku na začiatku ulice. Zároveň súhlasilo s umiestnením dopravných značiek zákaz vjazdu nákladných automobilov a slepá ulica pri bytovke súp.č. 810. Dopravné značky budú umiestnené až po schválení Dopravným inšpektorátom v Senici.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 32/2010

OZ súhlasí s umiestnením stožiara za účelom umiestnenia antén a telekomunikačných zariadení na budovu KD súp.č. 803 pre možnosť pripojenia k verejnej sieti Internet. Umiestnenie stožiara sa dojedná zmluvne tak, aby obec mala poskytovanie služieb v oblasti internetu so zľavou, príp. zadarmo. OZ nesúhlasí s povolením natiahnutie nových sieťových káblov s montážnou skriňou pre umiestnenie potrebných zariadení na pripojenie k Internetu na 9 b.j. súp.č. 809 z dôvodu ťažkého prístupu na strechu budovy a neschodnosti strechy.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 33/2010

OZ súhlasí s ukončením nájmu nebytových priestorov v budove súp.č. 388 Moravský Sv. Ján pre firmu GIPS-KOVO, s. r. o., Hviezdoslavova 1379, 908 45 Gbely ku dňu 30.06.2010. Zároveň schválilo prenájmom budovy súp.č. 388 v obci Moravský Sv. Ján pre Jozefa Stupavského, bytom Moravský Sv.  Ján č. 324 za účelom predaja a prípravy fasádnych a interiérových farieb a doplnkových služieb. s účinnosťou od 01.07.2010.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 34/2010

Poslanci OZ žiadosti a sťažnosť p. Eduarda Kocsisa, bytom Moravský Sv. Ján 856 vzali na vedomie a skonštatovali, že sú neopodstatnené. Poverili starostu obce ich riešením.

Leave a Reply

Z fotogalérie
dscf2234.jpg p1000274.jpg RODINA grmisch-27.jpg tc-hohenhau07-38.jpg p1000230.jpg