Archív
Akcie v obci
Február 2021
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Uznesenia zo zasadnutia 26. augusta 2010

U z n e s e n i e     č. 35/2010

OZ v Mor.Sv.Jáne na svojom zasadnutí určuje:
V súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a § 9, ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p. pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa uskutočnia 27.11.2010

a)      jeden viacmandátový volebný obvod pre voľbu poslancov OZ s počtom 9 volených poslancov
b)      jeden viacmandátový volebný obvod pre voľby starostu obce.

V súlade s § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. pre volebné obdobie rokov 2011 - 2014 určuje pre novozvoleného starostu obce plný pracovný úväzok.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

U z n e s e n i e    č.   36/2010

Poslanci OZ schválili Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Moravskom Sv. Jáne . Tento nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia  t.j. 26.08.2010.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

U z n e s e n i e   č.  37/2010

Poslanci OZ schválili návrh VZN č. 1/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce bez pripomienok.Hlasovania sa zdržal poslanec OZ p. Jozef Zajic.
Ostatní poslanci hlasovali za prijatie uznesenia.

U z n e s e n i e    č. 38/2010

Poslanci OZ rušia uznesenie č. 31/2010 časť a) zo dňa 28.6.2010, kde súhlasili s umiestnením dopravnej značky zákaz vjazdu traktorov na ulici od p. Krewniaka súp.č. 699 smerom do poľa a opačne z poľa na uvedenú ulicu. Zároveň súhlasí s upozornením všetkých majiteľov poľnohospodárskych strojov, ktorí využívajú miestne komunikácie  (BOS-POR AGRO, AGROPLANT, SHR….) o dodržiavaní ustanovení vyhlášky o miestnych komunikáciách.
Uznesenie poslanci jednohlasne schválili.

U z n e s e n i e  č. 39/2010

Poslanci OZ súhlasili s namontovaním pohybového čidla na 15 b.j. za účelom zamedzenia krádeží a poškodzovania majetku nájomníkov bytového domu. Zároveň budú nájomníci upozornení, aby sa starali o okolie bytovky a to hlavne vykášaním buriny.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

U z n e s e n i e    č. 40/2010

Poslanci OZ súhlasili s opravou strechy na 15 b.j. súp.č. 794. Treba osloviť firmy, aby zhodnotili skutkový stav a  dali ponuky na opravu. Strechu treba opraviť tak, aby sa  zamedzilo ďalšiemu zatekaniu do bytu p. Zuzany Šimkovej. Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

U z n e s e n i e     č. 41/2010

Poslanci OZ neschválili poskytnutie finančného príspevku, príp. sponzorského daru na podporu realizácie Stretnutia náhradných rodín pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici.
Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

U z n e s e n i e   č. 42/2010

Poslanci OZ súhlasili s prenájmom 1 miestnosti v budove súp.č. 388 v obci Moravský Sv.Ján pre RNDr. Máriu Karáčovú, bytom Moravský Sv. Ján č. 365. So žiadateľkou bude spísaná nájomná zmluva. Dňom nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi RNDr. Máriou Karáčovou, a Obcou Moravský Sv. Ján, bude výmera prenajatej miestnosti odrátaná z nájmu p. Stupavskému. Úhradu energií si žiadateľka dohodne s pôvodným nájomcom p. Jozefom Stupavským, ktorý má v budove prenajaté ďalšie priestory od 1.7.2010.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

U z n e s e n i e   č. 43/2010

Poslanci OZ súhlasili s pripojením budovy súp.č. 388 k plynovej sieti a rekonštrukcii kúrenia v budove. Náklady spojené realizáciou kúrenia budú zohľadnené do výšky 1 ročného nájmu. Oprávnené náklady na realizáciu kúrenia budú predložené na zastupiteľstvo následne po ukončení prác.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

U z n e s e n i e    č. 44/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na bežné  výdavky.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

U z n e s e n i e    č. 45/2010

Poslanci OZ nesúhlasili s odpredajom pozemku v obci a k.ú. Moravský Sv.Ján v prospech Pavla Holenku, bytom Moravský Sv.Ján č. 816.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Comments are closed.

Z fotogalérie
tc-hohenhau07-27.jpg RODINA p1000369.jpg Múry pomaly rastú tc-hohenhau07-28.jpg besiedka07-4.jpg