Archív
Akcie v obci
Február 2021
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Uznesenia zo zasadnutia dňa 5. novembra 2010

Uznesenie č. 46/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2008 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením OZ č. 9/2010 zo dňa 25.3.2010 zmenu rozpočtu obce na rok 2010.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 47/2010

OZ schvaľuje VZN č. 2/2010 na určenie miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 27.11.2010 bez zmien.
Za uzneseni hlasovalo 7 poslancov, 1 poslanec bol proti prijatiu uznesenia.

Uznesenie č. 48/2010

Poslanci OZ schvaľujú Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Moravskom Sv. Jáne v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 4, písm. k) bez zmien.
Za uvedené uznesenie hlasovalo 7 poslancov, 1 poslanec hlasoval proti prijatiu uznesenia.

Uznesenie č. 49/2010

Poslanci OZ vzali na vedomie vzdanie sa funkcie HKO v obci Moravsý Sv. Ján p. Viery Kadlíčkovej k 30.9.2010. Obec Moravský Sv. Ján v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. O výkone práce vo verejnom záujme a zákona SRN č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlási do 60 dní výberové konanie na obsadenie funkcie HKO.

Uznesenie č. 50/2010

Poslanci OZ nesúhlasili so znížením nájmu za prenajaté nebytové priestory na Obvodnom zdravotnom stredisku pre OPTI - M, s.r.o., očná optika. V prípade rekonštrukcie prenajatých priestorov budú opravnené náklady zohľadnené v nájme.
Za uznesenie hlasovalo 5 poslancov.
Hlasovania sa zdržalo - 2 poslanci.

Uznesenie č. 51/2010

Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Sv. Jáne nemá námietky na vybudovanie a prevádzkovanie tréningovej trate pre cyklocross a motocross pre R a S Computer, s.r.o., Sekule č. 572 v k.ú. Moravský Sv. Ján, na svojom pozemku parc. č. 8885/4 - orná pôda vo výmere 6053 m2.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 52/2010

Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Sv. Jáne schválilo finančnú výpomoc vo výške 50.- EUR pre ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých v Moravkom Sv. Jáne na zaobstarávanie potrieb zväzu v zmysle VZN č. 1/2010 Obce Moravský Sv. Ján o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 53/2010

OZ súhlasí s prenájmom nebytových priestorov v budove súp. č. 426 (bývalá prevádzka INAT, s.r.o.) za účelom zriadenia kaderníckeho salónu pre Janu Bardúnovú, bytom Veľké Leváre, ul. SNP č. 8 o výmere 50 m2 s účinnosťou od 15.11.2010. Cenu nájmu stanovili na 20.-€/m2/rok + energie (elektrina, plyn, voda, kanalizácia) na 83,50.-€ mesačne. Ostatné podmienky nájmu budú presne vymedzené v nájomnej zmluve.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 54/2010

Žiadosť Mateja Hajdina, bytom Moravský Sv. Ján č. 596 a Petra Moru, bytom Moravský Sv. Ján č. 354 o pridelenie pozemkov budú zaradené do zoznamu žiadateľov, nakoľko obec nemá v súčasnej dobe žiadne voľné stavebné pozemky. V zozname žiadateľov budú evidované po dobu 3 rokov, po tomto termíne musia byť žiadosti obnovené, v opačnom prípade budú zo zoznamu vyčiarknuté.

Uznesenie č. 55/2010

OZ vybralo za účelom usporiadania vianočného koncertu dňa 18.12.2010 v kultúrnom dome o 15,00 hod.  Dychovú hudbu Maguranku z Kanianky pod taktovkou Mgr. art. Jozefa Baláža. Honorár predstavuje 540.-€ (hudba, ozvučenie, vystúpenie v krojoch a doprava).
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 56/2010

Poslanci OZ podporujú výzvu občianského združenia ZOMOS, ktorou občianské združenie žiada poslancov Národnej rady SR, aby zrušili odstupné pre starostov a primátorov, ktorí nebudú zvolení v novembrových komunálnych voľbách.
Za uznesenie hlasovalo 7 poslancov, 1 poslanec sa hlasovania zdržal.

Comments are closed.

Z fotogalérie
dscf6163.jpg jarmok-5.jpg turnaj tc-hohenhau07-47.jpg grmisch-4.jpg RODINA