Archív
Akcie v obci
Február 2021
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Uznesenia zo zasadnutia - 12. apríla 2010

Uznesenie č. 13/2010

OZ obce Moravský Sv. Ján schaľuje:

a) Predloženie žiadosti o NFP v rýmci výzvy ROP -4.1 a-2010/02 ROP za účelom realizácie projektu: „Prestavba a prístavba hasičskej zbrojnice Moravský Sv. Ján,“ ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,

b) Zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP,

c) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 14.580.- EUR.

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 14/2010

Obec Moravský Sv. Ján na základe poradovníka žiadateľov o nájomný byt osloví nasledovných uchádzačov: Júlia Masariková, Mor. Sv. Ján 259, Ján Rusňák, Mor. Sv. Ján 338 a Katarína Májovská, Mor. Sv. Ján 318. Uvedení občania predložia potrebné doklady a OZ na najbližšom zasadnutí vyberie nájomníka do 1-izbového bytu na 15 b.j.

Za uznesenie hlasovalo 8 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania.

Uznesenie č. 15/2010

OZ schávlilo odpredaj pozemku v prospech manželov Miroslava a Anny Maxianových, Moravský Sv. Ján 57. Jedná sa o pozemok, parc. Č. 883/32 o výmere 32 m2 pod rodinným domom súp. Č. 57. Cenu pozemku OZ určilo na 1,-/m2. Pozemok parc. Č. 883/33 – podľa spracovaného GP nemá uvedený pozemok založenžý LV. Na základe identifikácie pozemku Katastrálnym úradom v Senici bude pozemok zapísaný na obec Moravský Sv. Ján a následne môže byť spísaná kúpna zmluva.

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 16/2010

Poslanci OZ schválili jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 100,- € pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici za účelom realizácie podujatia „Deň pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím“ v sobotu 26.06.2010 v Holíči, areáli Letiska.

Uznesenie bolo jednohlasne schálené.

Comments are closed.

Z fotogalérie
RODINA hasiči splav10.jpg mikulas-2009-027.jpg hasiči grmisch-26.jpg