Archív
Akcie v obci
Január 2021
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Archive for the ‘Matrika’ Category

Vedenie osobitnej matriky

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine:

 • narodenie dieťaťa v cudzine
 • uzatvorenie manželstva v cudzine
 • úmrtie občana v cudzine

Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobinej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady

 • Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
 • Sobášny list
 • Občiansky preukaz

Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

Potrebné doklady

 • Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
 • Právoplatné súdne rozhodnutie
 • Zmena alebo oprava rodného čísla

Vystavenie druhopisu / sobášneho / úmrtného listu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) ktoré sa týkajú jeho, alebo člena rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.

Potrebné doklady

 • Občiansky preukaz

Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady

 • List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
 • Občiansky preukaz zomrelého

Prehlásenie pobytu v rámci obce

Občania sú povinný hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade zmenu pobytu v rámci obce.


Potrebné doklady

Vlastník bytu (domu):

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony)

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

 • · Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • · Oznámenie o uzavretí manželstva
 • · U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverenie do výchovy

Nájomca bytu (domu):

 • · Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • · Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

 • · Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • · Vlastníci s listom vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony)

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úrad overené súhlasy.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho list, potvrdenie o štátnom občianstve.

Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva  pred iným matričným úradom. Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Moravskom Sv. Jáne a Sekuliach sa sobáše konajú v sobášne sieni Obecného úradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny lisť a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • Rodný list obidvoch snúbencov
 • Občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • Vdovec/vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému
 • Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
  1. rodný list
  2. doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
  3. doklad o štátnom občianstve
  4. doklad o pobyte
  5. potvrdenie o osobnom stave
  6. úmrtný list zomrelého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva,  ak ide o ovdoveného cudzinca
  7. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
  8. doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny
 • Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom
 • Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

  Zápis narodenia do matriky

  Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

  Potrebné doklady

  Dieťa narodené v platnom manželstve:

  • Občiansky preukaz rodičov
  • Sobášny list

  Dieťa narodené slobodnej matky:

  • Občiansky preukaz

  Dieťa narodené rozvedenej matke:

  • Právoplatný rozsudok o rozvode
  • Občiansky preukaz

  Dieťa narodené vdove:

  • Úmrtný list zosnulého manžela
  • Občiansky preukaz

  Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte

  Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte vystaví Obecný úrad občanovi na požiadanie.

  Potrebné doklady

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
  • Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

  Prihlásenie na prechodný pobyt

  Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.

  Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. ( max.5 rokov ).

  Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

  Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania ( vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu ), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

  Potrebné doklady

  Vlastník bytu (domu):

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
  • List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace ( nemusí byť použiteľný na právne úkony )

  Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
  • Oznámenie o uzavretí manželstva
  • U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

  Nájomca bytu (domu):

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
  • Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

  Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
  • Vlastníci s listom vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace ( nemusí byť použiteľný na právne úkony )

  Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

  Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

  Z fotogalérie
  dscf2386.jpg grmisch-22.jpg tc-hohenhau07-12.jpg dscf6149.jpg domovdod-7.jpg habanske07-6.jpg