Obec Moravský Svätý Ján

908 71 Moravský Sv. Ján č. 803

Tel.: +421347770122, fax: +421347770121, e-mail: obecmsjan@obecmsjan.sk

Obec Moravský Sv. Ján vyhlasuje v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov výberové konanie na obsadenie funkcie

Hlavný kontrolór obce Moravský Sv. Ján

s nástupom od 01.02.2011

Pracovné podmienky:

Výkon práce bude v obci Moravský Svätý Ján – 1 hod. denne

Kvalifikačné predpoklady:

Úplné stredné vzdelanie, ekonomického zamerania

Výhodou bude:

 1. prax v oblasti verejnej správy a kontrolnej činnosti

 2. skúšky hlavného kontrolóra

 3. prax v oblasti ekonomiky

 4. ovládanie PC – Word, Excel, internet

znalosť zákonov o účtovníctve, zamestnanosti, Zákonníka práce, o výkone práce vo verejnom záujme, o sťažnostiach, o finančnej kontrole, obchodný zákonník, občiansky zákonník, o obecnom zriadení, o majetku obcí a súvislosti s inými právnymi predpismi, zákon o rozpočtových pravidlách.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. prihláška

 2. profesijný životopis

 3. doklad o vzdelaní

 4. výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace

 5. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prihlášku doručte poštou v zalepenej obálke, alebo osobne na Obecný úrad v Moravskom Sv. Jáne do 26.01.2011 do 16,00 hod. s označením „Výberové konanie HK.“

Zverejnenie:

 1. Úradná tabuľa obce Moravský Sv. Ján

 2. Internetová stránka obce: www.obecmsjan.sk, www.myjany.sk

 3. Miestny rozhlas