Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Sv. Jáne v súlade s § 11, ods. 4 písm. k/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto

Zásady odmeňovania poslancov

Obecného zastupiteľstva v Moravskom Sv. Jáne

Článok 1

Rozsah platnosti

1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Moravskom Sv. Jáne (ďalej len „zásady“ ) upravujú odmeňovanie:

-poslancov obecného zastupiteľstva

-poslancov – predsedov a členov stálych komisií OZ (ďalej len „poslanec“)

2. Ustanovenia týchto zásad sa nevzťahuje na odmeňovanie poslanca, ktorý je dlhodobo plen uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie – zástupca starostu.

3. Poslancovi uvedenom v ods. 2 tohto článku Zásad patrí namiesto odmeny primeraný plat v súlade so zákonom o obecnom zriadení v platnom znení.

Článok 2

Poslanecká odmena

1.Za každú účasť na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Moravskom Sv. Jáne (ďalej len „OZ“) patrí poslancovi odmena vo výške 10.- EUR.

2. Poslancovi za neúčasť na rokovaní OZ odmena nepatrí.

3. Poslancovi OZ s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, zohľadňujú ich prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie OZ, príprave VZN, vnútorných noriem obce, ako aj s prihliadnutím na ich aktivity v komisiách môže byť jeden raz v roku po schválení starostom obce vyplatená odmena.

4. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje.

5. V prípade, ak zamestnávateľ poslanca z dôvodu jeho účasti na rokovaní OZ požiada obec o náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, resp. ak poslanec, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere požiada obec o náhradu ušlého zárobku odmena v zmysle príslušných ustanovení tohto článku Zásad bude krátená vo výške vyplatenej náhrady.

Článok 3

Odmena predsedu a členov komisie Obecného zastupiteľstva v Moravskom Sv. Jáne

1.Poslancovi, ktorý je predsedom komisie OZ patrí k poslaneckej odmene podľa článku 2 týchto Zásad aj odmena vo výške 7.- EUR za každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie.

2. Poslancovi, ktorý je členom komisie OZ patrí odmena vo výške 5.-EUR za každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie.

3. Odmena za prácu v komisii OZ sa poslancovi priznáva za maximálne dve rokovania komisie v príslušnom kalendárnom mesiaci.

4. Poslancovi za neúčasť na zasadnutí komisie OZ odmena nepatrí.

5. V prípade, ak zamestnávateľ poslanca z dôvodu jeho účasti na rokovaní predmetnej komisie požiada obec o náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, resp. ak poslanec, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere žiada o náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle príslušných ustanovení tohto článku Zásad bude ukrátená vo výške vyplatenej náhrady.

Článok 4

Zúčtovanie odmien poslanca

1.Podkladom za zúčtovanie odmien poslancov podľa článku 2 ods. 1 a článku 3 ods. 1, resp. ods. 2 týchto Zásad sú prezenčné listiny zo zasadnutí OZ a príslušných komisií.

2. Odmeny podľa článku 2 ods. 1 a článku 3 ods. 1, resp. ods. 2 sa spracovávajú ročne a vyplácajú sa najneskôr v prvom mesiaci nasledujúceho roku.

3. Odmeny podľa článku 2 ods. 3 týchto Zásad sú platné v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli odmeny schválené.

4. Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov obce Moravský Sv. Ján.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

1.Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Moravskom Sv. Jáne boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Moravskom Sv. Jáne č. dňa

2. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje OZ.

3. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia OZ.

V Moravskom Sv. Jáne 3.8.22010

Ing. Vladimír Škrabák

starosta obce