image0008image0005image0006

Vzory tlačív - nominanti politických strán, nezávislí kandidáti (NEKA)

Informácie:

-zapisovateľkou miestnej volebnej komisie je p. Elena Stupavská
-miesto pre prijímanie kandidátnych listín je Obecný úrad Moravský Sv. Ján 803

U z n e s e n i e     č. 35/2010

OZ v Mor.Sv.Jáne na svojom zasadnutí určuje:
V súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a § 9, ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p. pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa uskutočnia 27.11.2010

a)      jeden viacmandátový volebný obvod pre voľbu poslancov OZ s počtom 9 volených poslancov
b)      jeden viacmandátový volebný obvod pre voľby starostu obce.

V súlade s § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. pre volebné obdobie rokov 2011 - 2014 určuje pre novozvoleného starostu obce plný pracovný úväzok.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.