• VZN 5/2008 - o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za komunálne odpady a dorbné stavebné odpady
 • VZN 4/2008 - o dani z nehnuteľnosti
 • VZN 3/2008 - o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a za pobyt v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Moravský Sv. Ján
 • VZN 1/2008 - o určení pravidel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Moravský Sv. Ján
 • VZN 5/2007 - o určení výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu
 • VZN 2/2007 - o stanovení podmienok prijímania nájomných bytov vo vlastníctve obce
 • VZN 5/2005 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpaby a drobné stavebné odpady
 • VZN 1/1999 - požiarny poriadok
 • VZN 2/1998 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 • VZN 4/1997 - o miestnych poplatkoch na území obce
 • VZN 3/1997 - o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia
 • VZN 2/1997 - o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom na území obce