História

hasici01Písal sa rok 1879, keď sa v našej obci pristúpilo k založeniu Dobrovoľného hasičského spolku. Zakladateľmi spolku boli vtedajší miestny notár obce Karol Kretter a M. Pollák, inšpektor vtedajšieho panstva grófa Zichyho. Spolok bol vytvorený z občanov obce Svätý Ján a Sekule, nakoľko v Sekuliach toho času ešte nebol utvorený hasičský spolok. Volal sa Svätojánsko-Sekulský dobrovoľný hasičský spolok. a zakladajúcim valným zhromaždením bol za predsedu zvolený M.Pollák a za veliteľa Karol Kretter. Spolok hneď zo začiatku združoval 50 členov.
Od roku 1883 sú zápisnice vedené do konca apríla 1890 v jazyku nemeckom a sú zachované. Od začiatku mája 1890 až do konca prvej svetovej vojny sú v jazyku maďarskom a sú tiež zachované. Podľa zápisnice č. 57 zo dňa 11.februára 1900, Členovia spolku zo Sekúl vystúpili a založili svoj vlastnný spolok zo Sekulských občanov. Po tomto vystúpení zostalo v spolku len 28 členov činných a 8 podporujúcich. Od toho času používal spolok nové pomenovanie a pečiatku Moravsko-Svätojánsky dobrovoľný hasičský spolok.
V roku 1925 zakúpil spolok nový prapor za 2800 korun u Jozefa Neákudlu Jablonné nad Orlicí ktorý bol dňa 6.septembra 1925 posvätený a daný slávnostne do používania. Krstnou mamou praporu bola pani Reháková, rodáčka z našej obce bývajúca vo Viedni. Zbor mal za dobu svojho pôsobenia celkovo 6 praporčíkov, pričom najdlhšie túto funkciu vykonával v rokoch 1955 až 1992, kedy sa tejto funkcie vzdal pre vysoký vek Ján Rusňák. Tohto času funkciu praporčíka vykonáva člen výboru Jozef Švec.
V roku 1994 mal prapor už 69 rokov a bol už značne opotrebovaný. Preto sa výbor rozhodol nahradiť ho novým, ktorý za okrúhle tri mesiace zhotovili šikovné ruky našich členiek Anny Hajdinovej a Márie Bučkovej. Obraz svätého Floriána vytvoril tiež člen nášho zboru Jozef Chrena, začo im všetkým patrí úprimné poďakovanie. Prapor bol vysvetený dňa 7.mája 1994.
V roku 1881 bola zakúpená nová štvorkolesová ručná striekačka na konˆský záprah vyrobený firmou Knaust z Viedne za 2000 zlatých, ktoré zboru venoval gróf Zichý. Táto striekačka je zachovaná ako historický predmet. roku 1931 bola zakúpená nová dvojkolesová prívesná motorová striekačka vyrobená firmou Hrček a Naugebauer z Brna. Bola zakúpená z príspevkov obce, hasičského fondu a z darov Svätojánskych rodákov v Amerike. Slávnostná posviacka a odovzdanie do užívania bola dňa 26.júna 1932.
V roku 1958 obdržal zbor od okresnej inšpekcie novú dvojkolesovú prívesnú motorovú striekačku typu DS-16, ktorá nám slúžila nepretržite 30 rokov, keď bola v roku 1988 vyradená pre nefunkčnosť. roku 1987 sme obdržali od Mestského útvaru požiarnej ochrany z Bratislavy hasičské vozidlo typu Avia-30 s príslušnou prenosnou motorovou striekačkou PPS 12. V roku 1994 zakúpila obec starostlivosťou starostu obce pána Jozefa Zajíca autocisternu Škoda  706 od strojárne v Malackách,takže tohto času má zbor dostatočne výkonnú techniku pre represívnu činnosť.
V roku 1952 dňa 25.mája bola prevedená v našej obci prvá okrsková súťaž za účasti 6 družstiev. V roku 1955 dňa 15.mája sa konala druhá okrsková súťaž v našej obci, na ktorej sa už zúčastnilo 9 družstiev.
hasici02Na usporiadanie súťaží sme nadviazali až v roku 2002, kedy sa uskutočnil prvý ročník súťaže o putovný pohár starostu obce Moravský Svätý Ján.
Zbor združuje 4 súťažné družstvá a to družstvo mužov, žien, dorasteniek a chlapcov. Začnem tými najmladšími. V tejto kategórii sme zaznamenali mnoho úspechov i neúspechov. Z tých úspechov spomeniem niektoré, a to: 2 miesto v OK Hry Plameň v roku 1998, 1 miesto v OK v roku 1999 na domácej pôde.2 miesto v OK v rokoch 2001 a 2002, minulý rok obsadili dievčatá 3 miesto a ďalší úspech je zo dňa 16.5.2004 keď zvíťazili na pohárovej súťaži v Skalici. Družstvo mužov sa nám zatiaľ dostáva do formy, spomeniem 2 miesto v roku 2003 na OK PP v Štefanove a prvé miesto v tomto roku na OK PP v Cerovej.
Najväčšie úspechy dosahujú družstvá dorasteniek a žien. V roku 1999 terajšie družstvo žien skončilo ako 4 na RK PP v Piešťanoch. Ďalšie družstvo dorasteniek posunulo pomyselnú laťku zase o niečo vyššie, keď v roku 2003 obsadilo 2 miesto na RK PP v Lipanoch.Potom v roku 2005 následovalo RK PP v Šuranoch, kde dievčatá dosiahli opäť na zemiakovú medailu.
Od roku 2000 sa zbor zapája aj do požiarnickej ligy,kde sa ženy stabilne držia na treťom mieste. Dúfame v zlepšenie.
Zbor sa aktívne zapája do žitia v rámci celého okresu. Za svoje aktivity bol v roku 1992 a v roku 1993 vyhlásený ako najlepší v okrsku. V roku 1999 mu bola udelená medajla “Za mimoriadne zásluhy”.
Zúčastňuje sa cvičení i zásahov v rámci okresu i kraja.
V roku 2003 pomáhal usporiadať KK PP, v roku 1999 to bolo OK Hry Plameň, konalo sa u nás aj jedno zo zasadnutí okresov SE, SI, MY a Hodonína spojené s návštevou Dobrovoľných hasičov v susednom Hohenau, s ktorými zbor spolupracuje. Zbor žije i kultúrnym životom. Každoročne poriada hasičský ples v KD, tohto roku bol už 13 v poradí. Pomáha pri kultúrnych akciách obce ako sú stavanie máje, 2 krát do roka Svätojánsky jarmok a i.

Za dobu existencie zboru bolo veľa zmien ako v pomenovaní organizácie tak i vykonávaní jednotlivých funkcií. Spomeniem aspoň niektoré:
• Vo funkcii predsedu: Ježek Ondrej, Berta Ján, Hudcovský Ladislav, Banská Júlia, JakubÃ¡Ä Štefan až po terajšieho predsedu Lindera Ivana ml.
• Vo funkcii veliteľov: Maxián Vendelín, Šrámek Florián, Kunštek Cyril, Švec Jozef, Linder Jozef až po terajšieho veliteľa Lindera Ivana st.
• Vo funkcii pokladníka: Buček Martin, Chrena Jozef, Maxián Vendelín, Kunštek Vendelín, Chrenová Jozefína až po terajšiu pokladníčku Špetkovú Katarínu.

Funkciu tajomníka od roku 1949 vykonával až do svojej smrti v roku 1998 Kleinedler Henrich, teda dlhých 49 rokov, začo bol ocenený mnohými vyznamenaniami i tým najvyšším zaslúžilý člen DPO. Funkciu tajomníka po ňom prevzala od roku 1999 Linderová Miroslava. Toho času zbor združuje 77 členov, z toho 34 žien a 33 prispievajúcich.